REMA JYOTISHALAYAM, Manacaud. P.O, Thiruvananthapuram - 09

+91-471-2458888, 9447471711

  • Follow Us:

  • Yanthram
  • How to Reach
  • Horoscope
  • Pricing
AéoYNd§YônkRUôk§ÃL Vk§WeLs, RôVjÕdLs, AVpSôÓLÞdÏ
Uk§W Nd§«u ULjÕYjûRlTt± ùR¬k§PôRYoLs TôWR Sôh¥p A§Lm CÚdLUôhPôoLs. U²RoLs ØdLôX Oô]m ùTßYRtÏm úRYoLÞdÏ ¨LWô] ¨ûXûV ¨ûXSôhPÜm Uk§WNd§«u úNûYVôp CVÛm, IkRôß YVÕ £ßYoL[ôL CÚkRúTôÕ CWôU XhÑUQu ""RôPûL’Gu\ TVeLW AWd¡ûV ùLôpX Ø¥kRÕ Uk§W Nd§«]ôXôÏm. YÚQ Av§Wm, Ad¡² Av§Wm úTôu\ TX Nd§YônkR ùRnÅL Av§WeL[ôp TiûPdLôX Uu]oLÞm Øm êoj§LÞm At×RlTÓmT¥VôL JqùYôÚ ùNVpLû[Ùm ùNnÕs[ôoLs GuTÕ ©WTXUô]RôÏm.
Ad¡²dÏ EXLm ØÝYûRÙm G¬jÕNômTXôdÏm Nd§«Úl©àm AÕ Ri½¬p G¬Y§pûX. AÕ AûQkÕ ®Óm. CÚkRúTô§Ûm ARû] Øû\VôL TVuTÓj§]ôp AkR Ri½ûWÙm ãPôd¡ Yt\ûYdLØ¥Ùm. ùTÚmTôÛm Uk§WeLs T­dLôUp úTôYÕ Nôv§Wj§u RY±]ôp ApX! Nôv§W Øû\RY± Uk§WeLû[ TVuTÓjÕY §]ôXôÏm. JqùYôÚ Lô¬V £j§dÏm R²jR² êoj§Lû[ YWYûZjÕ ù_Tm þ úaôUm éû_, AofNû], ©WôQ ©W§xûP ùNnÕ úRûYdúLtT Vk§WeLs (NdLWm) Uôk§ÃL RôVjÕLs A¦V úYiÓm.
Uk§WYôR ®‘Vj§p UûXVô[m ×LrùTt\RôL CÚkRúTô§Ûm LôXúRô‘j§]ôp Nôv§ÃV Øû\lT¥Vô] T¥l×m AàTYØm §\ûUÙm ùLôiPYoLs AéoYUôLúY Es[]o. RûXØû\VôL TZeLôX HhÓfÑY¥L°Ûs[ Nôv§ÃV Øû\lT¥ Uôk§ÃLm ùNnÕYkR Uû\kR £X ùRnÅL Uk§WYô§L°u AàTY £j§êXm RVô¬dLlThP £X Uôk§ÃL RôVjÕdLs.
RuYk§¬Vk§Wm (®Vô§Ls ¿eL)
ULô LQT§ Vk§Wm (NLX®RUô] Lô¬V ùYt±dÏ)
ÅWTj§W Vk§Wm (RômTjVSX²tÏm JtßûUdÏm)
U¶‘ Uoj§²Vk§Wm, NoYYvV Vk§Wm, cNdLWm, AãWP Vk§Wm, ØR­V] A¦VÜm ®VôTôW ¨ßY]eL°p ûYjÕ é´dLÜm RdLûY þ ùYs°jRL¥p ùTôÕ UdL°u SXû] ¨û]®pùLôiÓ CeÏ RVôo ùNnVlTÓ¡\Õ.
WUô ú_ô§P ¨ûXVj§u §\l× ®Zô 1992 ©lWY¬ 8m úR§ ©WTX §ûWlTP S¥ûL FoY£Vôp ¨oY¡dLlThPÕ.
GlT¥ ú_ô§P ¨ûXVj§tÏ YÚYÕ ?
§ÚY]kR×Wm Tv ¨ûXVj§tÏm W«púY ¨ûXVj §t—Ïm 2 ¡.ÁhPo ùRôûX®p BtßLôp úR® úLô«p Tv ¨ßjRj§u AÚ¡p. (A®hPm §ÚSôs èp¨ûXV Nk§l×) YXÕTdLm úWôÓ KWUôL WUô ú_ô§P ¨ûXVm úTôoÓ ùR¬Ùm. úYûX úSWm GpXô §]eL°Ûm LôûX 10 U¦ ØRp UôûX 6 U¦YûW. ùY°«PeL°­ÚkÕ YÚTYoLs úTôu êXUôLúYô RTôp êXúUô Øu]RôL Nk§dÏm úSWjûR T§ÜùNnÕ ùLôs[úYiÓm. N²d¡ZûU ®ÓØû\
NkRô] úLôTôXVk§Wm (NdLWm)
ØdLôXØm ùR¬kR ©WTX ú_ô§P Ti¥Ro PôdPo BtßLôp WôRô¡ÚxQu þ Aú]L YÚPm BWônf£«u TX]ôL Nôv§ÃV Øû\«p WL£V Uk§WeLÞm þ éû_LÞm ùNnÕ RVôo ùNnR NkRô] úLôTôX Vk§Wm A¦kRôp _ôRLj§p Es[ NkRô] úRô‘m, SôLúRô‘m þ Utßm EPp SXÏû\Ls ÏZkûR úT±uûU CûYLs ¿e¡ SpX ULlúTßm, ÏÓmT SXàm EiPôÏm.
Lp®ùYt±dLô] Vk§Wm (NdLWm)
Nôv§ÃV ®§lT¥ RVôo ùNnVlTÓm NWvY§ Vk§Wm (NdLWm) UôQY UôQ®VÚdÏ Lp®«p RûP þ A§p Ttß CuûU þ úRôp® B¡VûY ¿e¡ úRoÜL°p ùYt±Ùm, OôTLNd§Ùm EߧÙPu ¡ûPdLfùNn¡\Õ. PDC, BA, B.Com, MA, M.Com, MBBS & Engg. ÖûZÜ T¬hûN úTôu\ Eu]R Lp® LtL ®Úmס\YoLÞdÏ AéoYNd§ YônkR Lp® ùYt±dLô] Vk§Wm (NdLWm) A¦k§¥p A±Ü Y[of£ OôTLNd§ A§L¬jRp AéoYUô] úTfÑYuûU úRoÜL°p Eu]R ùYt±, ØRuûU CPm CûYLs ¡ûPdÏùUuT§p NkúRLªpûX.
TôXVk§Wm (NdLWm)
JÚ ÏZkûR©\kRôp _ôRLj§Ûs[úRô‘eL[ôÛm, ¡WLÀûP«]ôÛm, ÏZkûR TÚY úSônLs NoU®Vô§Ls Utßm TX úSônLs, TVm þ ùLhP L]ÜLs CûYLs YW Yônl× EiÓ. TôXVk§Wm A¦kRôp ©\l× ØRp 7 YVÕ YûW NLX®RUô] ¡WL ÀûPLû[Ùm ALt± ¿iP BÙû[Ùm þ EPp SXjûRÙm ùLôÓdÏm.
UaôùXhѪ Vk§Wm (NdLWm)
Aú]LYÚP BWônf£«u TX]ôL ùTôÚ[ôRôW LxPeLs, LPu, LXLm þ ùTôÚs SxPm, §ÚhÓ TVm, TûL úRô‘m, ùRô¯p RûP, CûY ALX ùTôÚ[ôRôW A©®Új§ HtTPÜm AéoY Nj§ YônkR Uaô ùXhѪ Vk§Wm Nôv§W Øû\lT¥ RVôo ùNnVlTÓ¡\Õ.
NoY YºLW Vk§Wm (NdLWm)
CkR Vk§Wm A¦k§¥p NLX®RUô] UdLÞm YºL¬dLlTÓYo. AVp SôÓL°p úYûXTôolTYoLÞdÏ úYûX«p SôhPm þ ùTôÚ[ôRôW A©®Új§ HtTÓm þ TûL TVm ¿e¡Óm. YZdÏ ØRXô]ûY ¿e¡ NLX IvY¬VeLÞm ùTôÚÞm ¡ûPdÏm. AW×SôhPYoLÞdÏ NoY YºLWVk§Wm £\l× éû_Ls êXm Uk§W Nd§ ùT\fùNnÕ YZeLlTÓm. úS¬p ùRôPo× ùLôsL.
ÑVmYW Vk§Wm (NdLWm)
ùNqYôn úRô‘m LôWQm §ÚUQjRûP HtTÓ¡\Rô? ùNqYôn úRô‘m, _ôRLj§p TôT úRô‘m þ WôÏ úRô‘m þ CYt\ôp §ÚUQm SPdLôUp ¨jV Lu²L[ôL YôrdûL SPjÕTYoLs TXo SmªûPúV Es[]o. CkR RôVjÕ A¦kRôp Aû]jÕ IvY¬VeLs ùTßYÕPu EP]¥ §ÚUQm SPdLÜm £\kR LQYo AûUVÜm Y¯ YÏdÏm £\l× ùLôiPÕ WL£V Uk§WeLÞm éû_ Øû\Ùm EhùLôiÓ RVôo ùNnVlTÓm CkR ÑVm—YW Vk§Wm §ÚQUô]YoLÞm A¦VXôm. _ô§UR úTRªu± Bi ùTi CÚRWlTôÚdÏm CkR Vk§Wm StTXû] ùLôÓdÏm.
UaôÑRoN]Vk§Wm (NdLWm)
ULô ®xÔ®u NdWôÙRmRôu UaôÑRoN]m. ®xÔ TLYôu TûLYoLû[ A¯j§P TXRûPYÙm ÑRoN] NdWôÙRjûR TVuTÓj§P ARu U¡ûU ùR¬kRúR CkR Vk§Wm ùYs° RL¥p Gݧ Nôv§W ®§lT¥ éû_ ùNn®jÕ Uk§W Nd§ ùT\fùNnÕ A¦k§¥p þ úTn ©NôÑ ùRôpûXLs ¿e¡Óm. TûLLs J¯Ùm þ ùRô¯p RûP ALÛm þ úSôn ØR­V] A¯Ùm Aû]jÕ UdLÞm YºL¬dLlTÓYo. SXuLÞm þ NLX NmTjÕdLÞm Øû\úV A§L¬dÏm GuT§p IVªpûX.
§¬×W ÑkR¬ Vk§Wm (NdLWm)
AVp SôÓL°p LÓûUVô] RûPÙs[ ÕTôn, JUu, A×Rô©, UúX£Vô, Ce¡XôkÕ þ ù_oUu, AùU¬dLô, TL¬u, UAE, Nܧ AúW©Vô Gàm AW× SôÓL°p CkRVk§Wm ®tTû] ùNnV AàU§Ùm þ StNôu±RÝm YZe¡Ùs[]. AVp SôÓL°p GiQt\ Vk§WeLs RôVjÕdLs ®tTû] Vô¡Ùs[]. EXLl×LrùTt\ CkR Vk§Wm A¦kRôp Ck§Vô®Ûm AVpSôÓL°Ûm Es[YoLÞdÏ ùRô¯p RûP, ®VôTôWj§p SxPm, AVpSôhÓlTVQj§p RûP, úLôoh YZdÏLs, CP Uôt\m, ®TjÕ TûLúRô‘m CûYLs ¿eLlùTtß ùRô¯­p A©®Új§Ùm ùTôÚs TQm úNodûL úTôu\ NLX SuûULÞm HtTÓm. GpXô AVp SôÓL°Ûm úSW¥ BoP¬u T¥ Vk§Wm ùYs°ÏZ­p AûPjÕ YºLWUk§Wm ù_©jÕ éû_ ùNnÕ Aàl©ûYdLlTÓm.
UR] LôúUvY¬ Vk§Wm (NdLWm)
RômTjV, Yôr®p LXLm, RômTjV Yôr®p úRôp®, §ÚUQj§tÏm Øu]Úm. ©u×m HtTÓm WL£V úSônLs þ TVm. ùLhP L]ÜLs B¡VYt±dÏ CkR Vk§Wm A¦kRôp AûYLs ALÛm LôRp §ÚUQm ùNnV ®Úm×m Bi þ ùTi CkR Vk§WjûR A¦kRôp LôR­p ùYt± HtTÓm þ UR]LôúUvY¬ Vk§Wm (NdLWm) ùTiLs A¦kRôp C[ûU ÁiÓm §Úm×m þ AZÏm þ TQØm EPp Y­ûUÙm úR_Ñm EiPôYÕPu LQY¬u YºLWj§tÏ B[ô¡ÓYo GuTÕ AàTYêXm ùR°Yô¡Ùs[Õ.
YôvÕ ×Ú Vk§Wm (NdLWm)
YôrdûL«p SpX G§o LôXjûRÙm þ AûNdL Ø¥VôR £\kR ¨WkRW YôrdûLûVÙm ®Úm×YoLs þ Åh¥p YôvÕ ×Ú‘ Vk§Wm (NdLWjûR) ûYdL úYiÓm. Åh¥u UoU ÀûP Åh¥p ÕoUWQm, éª NmTkRUô] úRô‘eLs, RômTj§V Yôr®p LXLm þ TûLYoL[ôp ùRôpûX. ©p­ ãuVm CûYL°­ÚkÕ ®ÓThÓ NLX Tôd¡VeLû[Ùm ùTt±P CkR Vk§Wm GpXô ÅÓL°Ûm ®§Øû\lT¥ ûYdLúYi¥VÕ AY£VUôÏm.
ã­² Vk§Wm (NdLWm)
CkR Vk§Wm A¦kRôp GpXô®RUô] ÅhÓ Cu]p Lû[Ùm, Y­ûU ªdLTûLYoLû[Ùm, Aû]jÕ úSônLû[Ùm ALtßYÕPu úTn ©NôÑ ùRôpûXLs, ùNn®û]úLô[ôßLs, Y­l×, U]úSônLs, CûYLs ªL®ûW®p ¿eÏm. ã­² Vk§Wm A¦kÕ JÚU¦úSWj§p U]úSônLs, úTn ©NôÑ ãuVm CûYLs ¿e¡Óm. UÕ AÚkÕm TZdLØûPVYoLs CkR Vk§WjûR A¦kRôp UÕ Tô]eLs úUp ùYßl× úRôußm. U] úSôVô°Ls úS¬p ùRôh×ùLôsL.
§ÚUQm Li½Wô LdáPôÕ
HµVôùSh ùRôûXdLôh£, SôSô, U¶[ô Wj]m, ùYs° ShNj§Wm B¡V Aú]L ¥.®. £²Uô CRrLs êXm LY]jûR LYÚmT¥Vô] ú_ô§P TXuLsá± Ck§Vô®Ûm AVpSôÓL°Ûm XhNdLQdLô] SToL°u G§oLôXjûR §hPYhPUôLd L¦jÕdá± ¡u]v ×jRLj§p ùTVoYÚm A[®tÏ Øuú]±ùLôi¥ÚdÏm ú_ô§P Nôv§W Ti¥Ro ú_ô§P LXô¨§ PôdPo BtßLôp WôRô¡ÚxQu Aú]LYÚP BWônf£«u TX]ôL Lp®, ùRô¯p, LôRp, §ÚUQm, RômTjVm, ÏZkûR Tôd¡Vm, YôL] úVôLm, §ûWÙXL G§oLôXm, AW£Vp £dLpLs, TûLúRô‘m, ØÝ _ôRLm þ §ÚUQ ùTôÚjRm, ØáojReLs B¡VûY EhTP ¿eLs ùR¬kÕùLôs[ ®Úm×m Aú]L R²©WfNû]Ls Es[T¥ Nôv§WØû\lT¥ Øu]RôL áß¡\ôo.
Uôk§ÃL Vk§WeLs, RôVjÕdLs
§ÚUQjRûP, LiPLN², HZûWN², ùNqYôn úRô‘m, ùRô¯­p RûP Utßm ®VôTôWjRûP, ¾WôR úSônLs., ®TjÕdLs, TûLúRô‘m, ÅhÓúRô‘m. U]úSônLs, úTn ©NôÑ ùRôpûXLs. Y­l×, úLôoh ®YLôWeLs CûYLs ¿e¡ ùTôÚs úNodûLÙm SuûU TXÜm YZe¡Óm AéoY Nd§ùLôiP 250dÏ úUtThP Uôk§ÃL Vk§WeLs RôVjÕdLs A¦k§PRdLÕm Åh¥Ûm, ®VôTôW ¨ßY]e L°Ûm ûYjÕ é´dLÜm RdLÕ. Nôv§ÃV Øû\«p úRûYdúLtT RVôoùNnVlTÓm. ú_ô§PoL[ôp ¨fN«dÏm GpXô®R RôVjÕdLÞm CeÏ ú_ô§P Nôv§W Øû\lT¥ RVô¬dLlTÓ¡\Õ. Ck§Vô®Ûm AVp SôÓL°p Es[YoLÞdÏm RôVjÕ ùYs° dÏZ­p AûPjÕ RTô­p AàlTlTÓm. Ck§Vô ®Ûm AVpSôÓL°Ûm Es[YoLÞdÏ T§p CXYNUôL Aàl©ûYdLlTÓm.
N.B. L¥Rl úTôdÏYWjÕ WL£VUôL ûYdLlTÓm.
R] YºLW ûTWY Vk§Wm (NdLWm)
ùTôÚ[ôRôW LxPeLs, LPu TûLúRô‘m, úSôn CûYLs ¿e¡, NLX IvYoVeLÞm ùTÚ¡ þ TûL¿e¡ ùYt±ùT\Üm ùTôÚs úNodûL U]Yº LWØm ¡ûPdL EXLl×Lr ú_ô§P Nôv§WTi¥Ro PôdPo BtßLôp WôRô¡ÚxQ]ôp TûL J¯V éû_ùNn®jÕ R] YºLWûTWY Vk§Wm Nôv§W Øû\lT¥ RVôo ùNnVlTÓ¡\Õ. AZÏ A§L AZ¡û] YºL¬j§Óm. LôkRm CÚm©û] YºL¬d¡u\Õ. ùTôÚs A§LlT¥Vô] ùTôÚû[ YºL¬d¡\Õ. TQm ùUuúUÛm A§L¬dLÜm NLX®RUô] Tôd¡VeLs ùT\Üm R] Y£LW ûTWY Vk§Wm vRô©dLÜm A¦VÜm ùNnVXôm.
RôVjÕ A¦V úYi¥V Øû
RôVjÕ A¦k§P ®Úm×m SToL°u EPp ETôûRLs U] úSôn ØR®VYtû\ ¿d¡, ÅÓ þ ùRô¯p YojRL ¨ßY]m YôL]m ØRXô]Yt±u Ïû\Lû[ ALt± TûL úRô‘eLû[ J¯jÕ StTVû] YZe¡ÓYÕRôu RôVjÕ A¦Y§u úSôdLm. LôûX«p Ï°jÕ®hÓ úLô«p ApXÕ úRYôXVeL°p úTô]©u ÅhÓ éû_ Aû\«úXô T¬ÑjRUô] CPeL°p ûYjúRô RôVjûR LÝj§p ApXÕ CÓl©p ApXÕ ûL«p A¦V úYiÓm.
SYWj§] úUô§WeLs A§ÚxP Wj§]eLs, TRdLeLs
U]ûR ¨mU§VûPV ùNnYÕ HúRô AÕ Wj§]UôÏm. EeLÞûPV _ôRLlT¥ A§ÚxP Wj§]eLs, TRdLeLs, SYWj§]eLs RVôo ùNnÕ ©WôQ ©W§xP úNôPúLôTNôW éû_Ls, ØR­V SPj§ Uk§W Nd§Lû[ ùLôiÓ ú_ô§P Ti¥Ro EeLÞdÏ RdL A§ÚxP Wj§] LtLû[ YZeÏYôo. NLX®RUô] úRô‘eLÞm ®hÓ ALÛm. CÚm× LôkRNd§«]ôp LYWlTÓYÕ úTôX źL¬dLlTÓÅo.
ªÚRNgº®² Vk§Wm (NdLWm)
CkR Vk§Wm E«ìhPlThÓ Uk§W Nd§«]ôp EPp Aû]jÕ ETôûRLû[ ALt±, Nj§ùTt±P ùNnÕ RôVjRôL A¦kRôp UWQm ùSÚe¡VYoLs áP CkR Vk§Wj§u U¡ûUVôp UWQjûR ùYußE PpSX BúWôd¡VjÕPu YôZØ¥Ùm. ALôX UWQm, ×tß úSôn, Gnhv ¨X SÓdLm, Ad¡² TVm, ùYs[j§]ôp Ht—TÓm ATôVm, ®‘jRuûU Tô§l×, úRô‘eLs CûYLs ¿e¡ NLX SuûULÞm, TQfúNodûLÙm, ¿iP BÙÞm ¡ûPdLlùTßm.
_ô§UR úTRªu± Aû]YÚdÏm CkR RôVjÕ At×R TXuLû[ YZeÏm. N²d¡ZûU ®ÓØû\Sôs
CXYNjRLYpLÞdÏ úS¬p Nk§dLÜm / GÝRÜm
MO / DD / Cheque / PO CûY Regd. AàlTúYi¥V ØLY¬

How to reach Jyothishalayam?
REMA JYOTISHALAYAM is situated near the famous Attukal Devi Temple which is only two Kms from the Central Bus stand and Railway Station. Alight Attukal Devi Temple bus stop (Avittom Tirunal Library Junction) and a few feet away on the right side of the main road you will find the name board of REMA JYOTISHALAYAM. Working time is from 10.00 a.m to 6.00 p.m. Those coming from distant places may please make appointments through phone or letter before hand. (Saturday is a Holiday).

REMA JYOTISHALAYAM
Dr. Attukal Radhakrishnan MICA, MASc, DASc

Manakkad. P.O., Thiruvananthapuram-695 009
Kerala, South India
Phone/Fax: +91-471-2458888, 2459755
E-mail: attukalrk@asianetindia.com

Horoscope
Are you interested in knowing your future clearly and correctly forecast? We all must know about our future to make life peaceful and prosperous. Personal problems regarding education, employment, love and marriage, married life, child birth, foreign travel, victory over enemies, etc are honestly and scientifically predicted.
You may write to us whatever you want to know in a question form, along with your name, place, time and date of birth or your horoscope (grahanila). If you do not have all the particulars write the available particulars. Persons abroad should send Rs.500/- by DD in favour of Dr. Attukal Radhakrishnan and you will receive reply to your query immediately. If you want forecast of other members of your family you should send Rs.500/- for each member and one DD for the total amount. Persons in India should send Rs.200/- per person by M.O.

English/Tamil/Malayalam Complete Horoscope
Your complete horoscope is prepared by the world famous Astrologer Dr. Attukal Radhakrishnan by scientific calculations regarding the location of the place of your birth, date and time of birth as laid down by Parasara Muni and forecast made as per the teachings of Varaha Mihira, Parasara Muni and Manthraswera Maharishi. The preparation oof horoscope requires extra-ordinary concentration.
Your entire life is divided according to dasa periods and forecasts are made for each dasa period.
Also events that happen in your life, problems you will have to face and their remedies, your lucky stone, colour and lucky days will also be forecast. Complete horoscope Rs.1600/- (Rs.1650/- for sending by post. For overseas Rs. 1,700/-) Horoscopes are prepared for people in India and abroad whatever be their place of birth in the world. Those who want horoscope should send the name of their child, male or female, place (Dist) time and date of birth their correct address and DD/MO.

Complete Computer Horoscope
Your complete future forecast correctly and scientifically in English, Malayalam or Tamil through computer is available at Rs.400/-. Persons outside India can get their complete horoscope for Rs. 500/- by post. Fees for knowing marriage compatibility Rs.200/- Numerology (Malayalam) Rs.200/- (Rs.300/- through post). If you give phone number the above will be sent by courier.
If you want to choose the name lucky for your child, lucky number colour, lucky stone, favourable dates, etc send us the date and time of birth, and 5 names of choice in English, along with Rs.200/- by M.O.

Pricing
Lucky Gems, Rings for Personal Wear
Scientific Astrologer Dr.Attukal Radhakrishnan who is attracting lakhs of people around the world through his regular programme of astrological forecast through Asianet will select suitable lucky stones. These lucky stones fitted in rings are prepared by Dr.Attukal Radhakrishnan through special poojas like Navagraha Pooja, etc. Such rings fitted with lucky stones which will give sure protection for the wearer from Navagraha Dosham and other doshams affecting your future are available at different rates. Rings made of 8 gm (1 sovereign) gold cost Rs. 12,500/- (Rings with lucky stones are also available for Rs. 10,000/- and Rs.8000/-. For amulets and rings send DD to REMYA COMPUTERS, Trivandrum by registered post. Also inform the size of your left ring finger and your phone number or meet in person. Persons in India can also get them direct or through post.
Lucky stone suitable for you in 4 gm gold will be sent if you send your date and time of birth, birth star etc. along with Rs.4500/- by DD. If you inform your phone number it will be sent by courier.
Amulets with Rare Magical Powers
Amulets or charms with great magical powers were used in ancient times by Devas and Kings for protection against disease, and wild animals, and victory over enemies, acquisition of power and wealth and prosperity. Many people using amulets have not benefited by them and thus got disappointed because such amulets were not prepared in proper scientific manner. Here the amulets are prepared according to ancient texts and also after deep study and research. So these amulets give excellent results as certified by thousands of letters received here from people here and abroad. There is no harm in having sex and taking non-vegetarian food while wearing the amulet. The amulets which are prepared with prescribed poojas will be sent within one month if you send your name, birth star along with DD/MO for Rs.2000/-. Amulets for general protection, for installing in house for worship or for installing the work place will be sent if Rs.2000/- by DD/MO is sent. Please send your correct address for prompt delivery. Amulets may be worn on the neck or over the waist.
The procedure for wearing the amulet will be sent along with the amulet. Amulets are fitted in silver cases of 1½ inch size and will not get damaged in postal and custom transit.
These amulets give best results to all irrespective of caste or religion. There is no bar for going to church or observing other religious rituals. Amulets fitted in silver cases and sent to all places in India and overseas.
Ordinary Amulet : Rs.2000/-
Amulet through Spl. Pooja : Rs.3000/-
Amulet with rare Magical Powers : Rs.5000/-
Amulet for Magnetic Powers : Rs.10000/-
Sarva Vasya Yanthram : Rs.20000/-
For any of the above amulets sent the respective amounts by DD/MO in favour of Dr. Attukal Radhakrishnan. The more amount you sent more powerful will be the amulet prepared. Procedure for wearing and the pooja manthram also will be sent along with the amulet. For those who want the amulet in gold case should send Rs. 1,500/- in addition to the cost of the amulet. For lockets in gold covering send additional amount of Rs.1700/-.
Are you Unmarried ?
Your prospective bride may be chosen through computer for compatibility of birth star horoscope, age, height, education, financial position. Contact sending Rs.500/- by MO/DD.

© 2019 Attukal Radhakrishnan R. All rights reserved