REMA JYOTISHALAYAM, Manacaud. P.O, Thiruvananthapuram - 09

+91-471-2458888, 9447471711

  • Follow Us:

  • യന്ത്രം
  • എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം
  • ജാതകം
AÎçÞw ×´®ÃäÓæT Òã±Éä´ GÕÙ¤æ´á Öäëa×Ôã»îOÛäëÕÓ®J®
Ò±É ×´®ÃäÓ®JæT ±ÎÑãÖêMNmä AÝäPäLäUãMÖÞ ÑãÔÃÑçÒäÓäà Abä´í Doã´æ´ÓäU. ÒcæØîÞJ® ±Ãä´ãÕgãcí ÙnãaäJæRÃäcæí ëaÖßÒãëÔã¾æ ÃæÕîÃêÓ ±ÎÎäJæRÃäcæí Ò±ÉëÙÖê´ão® ÙãbäJæí. AkãÝæÖÓÙ¤æÒã±Ãí ±ÎãÓÒæT ÐãÕcãÓäÔæR ´ãÕM® Ùã´®Øãà ±×åÔãÒÕ´®Ø®ÒÂWãÞJ® Ãã¾´ FR ÑÓ\Ô Ôã´®ØÙäêÓ ê´ãUæÖãß ÙãbäKî Ò±É×´®Ãäê´ãoã®. ÖÔæÂãÙ®±Ãí, B¶®ëcÓãÙ®±Ãí Ãæ¾Oä ÎÕ aäÖîãÙ®±ÃOÛæí ê´ão® Îoæ´ãÕM® Ôã»ãJWãÔæí ±ÃäÒçÞMä´Ûæí AîÑæÃãÖÚÒãíÖäbí HãëÔã ´ãÔîOêÛ ÙãbäKäÔæRî ±ÎÙäpÒã®.
ÃåÓ®J® ëÕã´í ÒæÜæÖcæí aÚäNäJãß ×´®ÃäÓæêo\äÕæí AÃäêc êÖTMäÕäLãà êÖTí ´Mæ´ÓäU. ÃåÓ®ê´Læ ëÎãÖæ´ëÓÓæTç. F\äÕæí, AÃæ ëÖoëÎãêÕ DÎëÓã¶äJæRÃãÓãà B êÖTMäëcÓæí ¹ç¾æÎä¾äNäKæ ÖmäJãß ´ÜäÓæí. ÒäJÖãÝæí ұɱÎëÓã¶Oá ÏÕäJãM ÃäêÊ ´ãÔÂí ×ãÙ®±ÃÎäÜê´ãoU. ×ãÙ®±ÃcäØäpÒãÓ Öäbí Òë±ÉãÎãÙcê¹væ RÃæê´ãoã®. HãëÔã ´ãÔîÙãpîMä cæí ±ÎëÃî´ÒçÞMä´êÛ BÖãÚäK® »ÎëÚãÒÎç» AÞKcã aä´Ûæí, ±Îã±ÎÃäØ®¿Óæí ê¹Ó®Ãæ BÖ×îãcæÙÔ ÂÒæT Ó±ÉOá, Òã±Éä´GÕÙ¤æ´á CÖ bÔäëJoÃã®. Ò±ÉÖãaÖäØÓMäà ÒÕÓãÛÔã»îí ëÎÔæë´LÃãêÂ\äÕæí ´ãÕëaãØMãà ×ãÙ®±ÃåÓÒãÓ Î¿äNæí ÎÔä¹ÓÖæí ÙãÒÞîÄîÖæí DTÖÞ AÎçÞwÒã®. ÎãÔnÔîÒãÓæí ÎÜÓ±¶c®ÄNæÔ´Ûäà cäRæí ×ãÙ®±ÃåÓÒãÓä Òã±Éä´í êê´´ãÔîí ê¹væR ÒâÒÝP ÎÕ aäÖîÒã±Éä´WãÔäà cäRæí GmÖæí AcæÑÖÙäpä êê´ÖRäLæT GÃãcæí Òã±Éä´ GÕÙ¤æ´á.
bcéÉÔäÓ±Éí ( ëÔã¶×ÒcMäc®)
ÒÚã¶ÂÎÃäÓ±Éí (Ù´Õ´ãÔîÙäpäJ®)
ÖåÔѱaÓ±Éí (aãnÃîÙæµMäcæí êF´îMäcæí)
bcéÉÔäÓ±Éí, ÙÞwÖ×îÓ±Éí, ±×å¹±´í, A×éãÔçÁÓ±Éí Ãæ¾Oä bÔäJãcæí, Ù®ÄãÎäJãcæí ´KÖ¾ÖîÖÙãÓ Ù®ÄãÎcOÛäà BÔãbäJãcæí DTÖ êÖTäM´ä¾äà êÎãÃæ»cOáJãÓä ÙæµÙnçÞQÒãÓ Ôã»îí Ùéήcí ´oæê´ão® CÖäê¾ ÃvãÞ ê¹væRæ.
ÔÒãë»îãÃäØãÕÓMäêÊ Da®·ã¾cí 1992 êϱÐæÖÔä 8 c® ±Î×ٮà ¹ÕKä±ÃÃãÔí DÞÖ×ä cäÞwÚäKæ.
ÙÉãcë¶ãÎãÕÓ±Éí
±Ãä´ãÕ»®½ãcäÓãÓ Ùæ±ÎÙäp ë»îãÃäØ Î®ÀäÃß ëÀã.Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß Aëc´ ÖÞØêM ¶ëÖØÂÏÕÒãÓä ×ãÙ®±ÃåÓÔåÃäÓäà ÔÚÙîÒ±ÉOÛæí Îç»ãÖäbä´ÛæÒæáêNê¾ ÃvãÞ ê¹væR ÙÉãcë¶ãÎãÕÓ±Éí bÔäKãà »ãôãÕæT ÙÉãcëaãØí, ÙÞNëaãØí, Òm® ×ãÔåÔä´ Ã´ÔãÝæ´á, ÙÉãccØ®¾í CÖ cäë×Øí Òãmä ÙàÙÉãcÕãÑÖæí ´æ¾æíÐÙæµÖæí Doã´æRÃã®.
ÖäaîãÖä»Ó±ÎaÓ±Éí
×ãÙ®±ÃÖäbä±Î´ãÔí ÃvãÞ ê¹væR ÙÔÙéÃåÓ±Éí Ù®´çá ÖäaîãÞîÄä´áJ® ÖäaîãþÙÖæí AÕÙ¤ÃÓæí ëÃãàÖäÓæí ÖäLæÒãmä ÎÔå´®Øãaä´Ûäà DRÃÖä»ÓÖæí Ðæpä×´®ÃäÓæí DÝNæÖÔæMæRæ. S.S.L.C, P.D.C, B.A, B.com, M.A, M.com, M.B.B.S& Eng, Entrance Ãæ¾Oä DRà ÖäaîãÑîãÙí ëc¾ãc㱶ÚäJæRÖÞJ® AÎçÞw×´®ÃäÓæT ÖäaîãÖä»Ó±ÎaÓ±Éí bÔäKãà ÐçpäÓæí, HãÞS×´®ÃäÓæí, AÙãbãÔÂÒãÓ Öã´®ÙãÒÞeîÖæí ÎÔå´®Øãaä´Ûäà DRÃÖå»ÓÖæí Ýã\æí ÕÑäJæêÒRÃäà Ùí×ÓÒäU.!!!
ÐãÕÓ±Éí
HÔæ ´æLä »cäKãà »ãôãÕæT ëaãØãbä´îMãÕæí ±¶ÚÎåÁÓãÕæí ÐãÕãÔäØ®¾Ã, ÃéJ®ëÔã¶Oá Òm® ëÔã¶aæÔäÃOá, ÑÓí, aæÞÙéήcí CÖÓæoã´ãß ÙãpîÃÓæo®. ÐãÕÓ±Éí bÔäKãà »ccí ÒæÃà GÜæÖÓÙ¤æÖêÔÓæT Ù´Õ±¶ÚÎåÁ´Ûæí ÒãÝä aåÞ·ãÓæÙ¤æí, BëÔã¶îÖæí êê´ÖÔæRÃæÒã®.
ÒÚãÕÈ®ÒäÓ±Éí
Aëc´ÖÞØêM ¶ëÖØÂÏÕÒãÓä ÙãnMä´ ÐæpäÒæLæ´á ´¾í, ´ÕÚí, bccØ®¾í, ÃÙ®´ÔÑÓí, ×±ÃæëaãØí, êÃãÜäàþ٤í CÖ ÒãÝæRÃäcæí ÙãnMä´ AÑäÖèpäÓæoã´æRÃäcæí AÎçÞw ×´®ÃäÓæT ÒÚãÕ´®ØåÓ±Éí ×ãÙ®±ÃåÓÔåÃäÓäà ÃvãÞ ê¹væRæ!
±ÃäÎæÔÙæzÔäÓ±Éí
Öäëa×Ôã»îOÛäà ´Þ×cÖäÕJæT aæÐãÓ®, HÒãß, AÐæaãÐä, ÒëÕØî, Cí¶®Ûo®, »ÞScä, AëÒÔäJ, ÐÚÝäß, Óæ.F.C, Ùìaä AëÝÐî, FRå Ôã»îOÛäà Cì Ó±ÉMäc® ´®Ûåß ÙÞLäÏäJmæí, ±Î×íÙãαÃOÛæí ÕÑäKäLæo®. CÃäc´í cäÔÖbä Ó±ÉOá, GÕÙ¤æ´á, CÖ Öäëa×Ôã»îOÛäà cà´äÓäLæo®. ëÕã´±Î×Ù®ÃÒãÓ Cì Ó±Éí bÔäKãà CÉîÓäÕæí Öäëa×Mæí DTÖÞJ® êÃãÜäà þ٤í, ÖîãÎãÔcØ®¾í, Öäëa×Óã±Ããþ٤í, ë´Ù¤æÖÜJæ´á, Ù®Äãc±Ñí×í, Aδ¾Oá, ×±ÃæëaãØí, CÖÒãÝä êÃãÜäà AÑäÖèpäÓæí ÙnMæí ÙÞêêw×éÔîÖæí Doã´æRÃã®. FUã Öäëa×Ôã»îOÛäÕæí ëcÔäL® HãÞÀÞ ±Î´ãÔí Ó±Éí êÖTäJçLäÕ¾K® Ö×å´ÔÂÒ±Éí »ÎäK® AÓÓ®JæRÃã®.
ÙéÓíÖÔÓ±Éí
ê¹ãwãëaãØí ÒçÕí ÖäÖãÚí Òæ¾JëÂã? ê¹ãwãëaãØí »ãôãàÎãÎëaãØãbä´îí, ÔãÚæëaãØí CÖÓãà ÖäÖãÚí c¾Jãêà cäÃî´cî´ÓãÓä »åÖäÃí ëÚãÒäJêN¾æR ÎÕÔæí cÒæJä¾ÓäÕæo®. Cì GÕÙ¤® ÙÞwÖäb êF×éÔîMäcæí ÎæÝêÒ D¾ßÖäÖãÚí c¾JæRÃäcæí Dà´èØ®¾ ÑÞMèÕЮbäJæí AÃîæMÒÒã®. ÔÚÙîÒ±ÉOÛæí Îç»ãÖäbä´Ûæí DáêNê¾ ÃvãÞ ê¹væR ÙéÓíÖÔÓ±Éí ÖäÖãÚë×Øí DÎëÓã¶äJæRî AÃîæMÒÒã®. »ãÃäÒÃëÑaÒëcî Ù®±ÃåÎæÔæØWãÞJ® Cì Ó±Éí AîÑæÃÏÕí ê¹væRÃã®.
ÙÞwÖ×î Ó±Éí
Cì Ó±Éí bÔäKãà Ù´Õ»cOÛæí Ö×îÔã´æí. Öäëa×M® ë»ãÕä ê¹væRÖÞJ® êÃãÜäà Ö×îÖæí, ÙãnMä´ AÑäÖèpäÓæí, ×±ÃæÑÓÖæí, ë´ÙæÖÜJæ´Ûæí ÒãÝä êF×éÔîÖæí ÙnMæí Doã´æRÃã®. AÝÐä´áJ® ÙÞwÖ×îÓ±Éí Ù®êÎØîà Îç» ê¹Ó®Ã® Ò±ÉÙäpä ÖÔæMäcà´æRÃã®. ëcÔäà ´ãÂæ´.
ÒÚã ÙæaÞ×c Ó±Éí
ÒÚãÖäØ®ÂæÖäêÊ ¹±´ãÓæbÒã® ÒÚãÙæaÞ×cí. ÒÚãÖäØ®Âæ ×±ÃæJêÛ c䱶ÚäJæRÃäc® ÎÕëNãÜæí ÙæaÞ×c×´®Ãä êÃÛäÓäJêNLäLæTÃã®. Cì Ó±Éí êÖTäM´ä¾äà FÜæÃä ×ãÙ®±ÃÖäbä±Î´ãÔí Îç» ê¹Ó®Ãæ Ò±ÉÙíµî ´ÜäK® bÔäKãà ÑçÃë±Îà Ðãb´Ûäà cäRæT DαaÖí, ×±ÃæJá, êÃãÜäà þ٤í, ëÔã¶Oá CÖêÓUãí c×äJæí. ÙÞw»cOÛæí Ö×îÒã´æí. ÙæµÖæí ÙnMæí Ó×Ù¤æí ÖÞpäJæêÒRÃäà Ùí×ÓÒäU.
Òac´ãëÒ×éÔä Ó±Éí
aãnÃî´ÕÚí, ÎÔã»ÓëÐãbí, ÖäÖãÚMäcæ Òænæí ÖäÖãÚë×ØÖæí Doã´æR ÔÚÙîëÔã¶Oá, ÑÓí, aæÞÙéήcí, Ãæ¾OäÓÖ Cì Ó±Éí bÔäKãà D¾ß ÒãÝæRÃã®. ë±ÎÒÖäÖãÚí B±¶ÚäJæR Ù®±Ãå ÎæÔæØWãÞJ®® Cì Ó±Éí bÔäKãà ëÖ¶í ´ãÔîÙãpîí Doã´æí. Òac´ãëÒ×éÔäÓ±Éí Ù®±Ãå´á bÔäKãà ÓìÖcí Öåoæ ´äLæ´Óæí ÙìzÔîÖæí ÙnMæí H»Ù¤æí ÑÞMèÖ×îÖæí Doã´æRÃãÓä AcæÑÖOÛäà êÃÛäPäLæo®.
´UîãÂí ´QåÔãJÔæëÃ!
GØîãêcm®, cãc, ÒÚäÛãÔîcí, êÖTäc´®Ø±Ãí, ë´ÔÛ´ìÒæaä Ãæ¾Oä cäÔÖbä ¾ä.Öä. αÃ, ÙäcäÒã ÖãÔä´ÛäÕæÒãÓä Õ´®ØJÂJäc® ëÎÔæê¾ ÑãÖä ´èÃîÒãÓä ±ÎÖ¹äK® ¶äRÙ® ÐæJäëÕÓ®J® ´æÃäKæê´ãoäÔäJæR ëÕã´±Î×ٮà ë»îãÃä ×ãÙ®±Ã ήÀäÃß ë»îãÃäØ ´Õãcäbä ëÀã. Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß Aëc´í ÖÞØêM Öäa¶®b οcMäcæ ë×Øí ÖäaîãÑîãÙí, êÃãÜäà, ë±ÎÒí,ÖäÖãÚí, aãnÃîí, ÙÉãcëÓã¶í, ÖãÚcëÓã¶í, ÙäcäÒãÑãÖä, ëÔã¶í, ÔãØ®±¾åÓ ±Î×®cí, ×±ÃæëaãØí, ÙnçÞQ »ãôí, ±Î×®cí, ÖäÖãÚêNãÔæMí, ÒæÚçÞMOá Ãæ¾Oä cäOá AÝäÓãc㱶ÚäJæR cäÔÖbä Ùé´ãÔî±Î×®cOá ÙÃîÙc®bÒãÓä ×ãÙ®±ÃåÓÔåÃäÓäà Òæß´çLä ±ÎÖ¹äJæRæ!!
ÖãÙ®ÃæÎæÔæØÓ±Éí
¶èÚãÙ®Äã±×Ò »åÖäÃMäà Ac×éÔÑãÖäÓæí ×ã×éÃÒãÓ cäÕcäàNæí, ´ãí´®ØäJæRÖÞ ¶èÚëaãØ ÎÔäÚãÔMäcãÓä ÖãÙ®ÃæÎæÔæØÓ±Éí ¶èÚMäà Ù®ÄãÎäëJoÃã®. ÖãÙ®ÃæÖäc® ÒÞSÎåÁ, ¶èÚMäà aæÞÒÔÂí, ÑçÒä ÙíÐc®bÒãÓ ëaãØOá, aãnÃî´ÕÚí, ×±ÃæÎåÁ, ´®Øæ±aãÑä¹ãÔÐãb´á, CÖÓäà cäRæT Ô´®Øã±ÎãήÃäJãÓä ÙÞw Ùnà ÙÒèpäJæT Cì Ó±Éí FUã ¶èÚMäÕæí Öäbä±Î´ãÔí Ù®ÄãÎäëJoÃã®.
×çÕäcä Ó±Éí
Cì Ó±Éí bÔäKãà Ù´ÕÖäbMäÕæT ±¶ÚNäÜ´ëÛÓæí , ×´®ÃÒãÓ ×±ÃæJëÛÓæí FUãÖäbMäÕæT ëÔã¶OëÛÓæí c×äNäJæ´Óæí, ÑçÃë±Îà Îä×ã¹æJÛäà cäRæT DαaÖí, AÎÙ®ÒãÔãaä Ðãb´á, ÒãcÙä´ëÔã¶Oá, CÖÓäà cäRæí ´®ØÂMäà AcæÑÖÙäpä êê´ÖÔæí. ×çÕäcä Ó±Éí bÔäK® HÔæ ÒÂäJçÝäcæTäà ÒãcÙä´ëÔã¶í, AÎÙ®ÒãÔí Ãæ¾OäÓ Ðãb´á HÜäPæëÎã´æRæ. ÒaîÎãcä´áJ® Cì Ó±Éí bÔäKãà ÒaîëMã¾® ÖäÔ´®ÃäëÃãRæí. ÒãcÙä´ëÔã¶ä´á Ðc®bêN¾æ´.
Òã±Éä´ Ó±ÉOá GÕÙ¤æ´á
ÖäÖãÚþ٤í, ´o´×¡cä, GÜÔסcä, ê¹ãwãëaãØí, êÃãÜäà þ٤í, ÒãÝãëÔã¶Oá, Aδ¾Oá, ×±ÃæëaãØí, ¶èÚëaãØí, ÒãcÙä´ëÔã¶Oá, AÎÙ®ÒãÔãaäÐãb´á, ÖîãÎãÔþ٤í, ë´ã¾Ãä ÖîÖÚãÔãaä´á, CÖêÓ cäëסØí Òãmä, ÙnàÙÒèpäÓæí êF×éÔîÖæí ±Îaãcí ê¹væR AÎçÞw×´®ÃäÓæT 300~àNÔí Òã±Éä´Ó±ÉOá, GÕÙ¤æ´á bÔäJãcæí, ¶èÚMäÕæí ÖîãÎãÔÙ®ÄãÎcOÛäà BÔãbäJæÖãcæí, Ù®ÄãÎäJæÖãcæÒæTÖ ×ãÙ®±ÃåÓÔåÃäÓäà BÖ×îãcæÙÔÂí ÃvãÞê¹væRæ. ë»îãàÙîWãÞ cä×®¹ÓäJæR FUã GÕÙ¤æ´Ûæí CÖäê¾ ×ãÙ®±ÃåÓÒãÓä ÃvãÞ ê¹væRæ. CÉîÓäÕæí Öäëa×M® DTÖÞJæí GÕÙ® êÖTäJç¾äÕ¾K® ÃÎãÕäà AÓJæRÃã®. CÉîÓäÕæí Öäëa×Mæí ÒÝæξä Ùì»cîÒãÓä AÓJæRÃã®.
bc~B´ÞØ êêÑÔÖÓ±Éí
ÙãnMä´ ÖäØÒOá, ´¾í, ×±ÃæëaãØí, ëÔã¶í, CÖÒãÝä êF×éÔîÖÞpcÖæí, ×±Ãæ»ÓÖæí, bcÖæí Ö×å´ÔÂÖæí ÕÑäJæRÃäc®, ëÕã´±Î×ٮà ë»îãÃä×ãÙ®±ÃήÀäÃß ëÀã.Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß ×±ÃæÙíÚãÔÎç»c¾Mä bc~B´ÞØ êêÑÔÖåÓ±Éí ×ãÙ®±ÃåÓÒãÓä ÃvãÞ ê¹væRæ. ÙìzÔîí ÙìzÔîêM B´ÞØäJæRæ. ´ãÉí CÔænäêc B´ÞØäJæRæ. bcí bcêM B´ÞØäJæRæ. bcã´ÞØÂÓ±Éí bcêM B´ÞØäKæcà´æRæ. bcÖÞpcÖäcæí, ÙÞwÖäb êF×éÔîÙÒèpäJæí bcã´ÞØÂêêÑÔÖÓ±Éí Ù®ÄãÎäJæ´Óæí bÔäJæ´Óæí ê¹væ´.
GÕÙ¤® bÔäëJo Öäbí
GÕÙ¤® bÔäJãcæëV×äJæR Öî´®ÃäÓæê¾ ×ãÔåÔä´ ÒãcÙä´ ëaãØOá c×äNäJæ´, ¶èÚí, ´KÖ¾, ÖîÖÙãÓÙ®ÄãÎcí, ÖãÚcí, ÒæÃÕãÖÓäÕæT êêÖ´ÕîOá, ×±ÃæëaãØOá c×äNäJæ´ Ãæ¾OäÓÖÓã® Ó±Éí bÔäJæRÃäêÊ DëV×í. ÔãÖäêÕ ´æÛäK® ´®ëرÃMäëÕã, ÎTäÓäëÕã ëÎãÓë×Øí ¶èÚMäà Îç»ãÒæÝäÓäëÕã ×æpÒãÓ Ù®ÄÕMæÖëKã GÕÙ¤® ´ÜæMäëÕã AÔÓäëÕã bÔäJãÖæRÃã®.
cÖÔîcëÒãÃäÔOá, Ñã¶îÔîcOá, ëÕãJmæ´á
ÒcÙ¤äêc ÔÒäNäJæRêÃëÉã Aî ÔîcÒã®. cäOÛæê¾ »ãô±Î´ãÔí, Ñã¶îÔîcOá, ëÕãJmæ´á, cÖÔîcëÒãÃäÔOá CÖ ×ãÙ®±ÃåÓ Öäbä±Î´ãÔí ±Îã ±ÎÃäØ®¿~ëØãÁë×ãιãÔÎç»ãaä ´ÞSOá c¾Mä Ò±É×´®ÃäÖÔæMä ëÕã´ ±Î×ٮà ë»îãÃäØήÀäÃß cäOáJ® ëÓã»äK Ñã¶îÔîcOá cà´æRæ. Ù´ÕëaãØOÛæí ÒãÝäJäLæí. CÔæn® ´ãÉMäëÕÓ®J® B´ÞØäJêN¾æëÎãêÕ B´ÞØäJêN¾æí.
ÒèÃÙ½®»åÖcå Ò±Éí
Cì Ó±Éí ±ÎãÂÙ®ÄãÎcí ê¹Ó®Ã® Ò±ÉÙíµî´ÜäK® ÙnãÃÙ®ÎÞ×í ê¹Ó®Ã® GÕÙ¤ãJä bÔäKãà ÒÔÂí A¾æMÞJæ´ç¾ä Cì Ó±ÉMäêÊ ±ÎÑãÖí ê´ão® ÒÔÂMäà cäRæí Ô´®Øëc¾ãß ÙãbäJæí. AÎÒèÃîæ, ÑçÒä´æÕæJí, A¶®cäÑÓí, »ÕÑÓí, ÖäØÐãbãëaãØOá, ÒÔÂÑÓí, ëÔã¶Oá, CÖÒãÝä êF×éÔîÖæí, ÙnMæí, aåÞ·ãÓæÙ¤æí Doã´æí. »ãÃäÒÃëÑaÒëcî FUãëÎÞJæí Cì GÕÙ¤® AàÑæÃÏÕí cà´æRÃã®.
'×cäÓãÜ®¹ AÖbä aäÖÙí'
Ùì»cîÖäÖÔOáJ® ëcÔäà ´ãÂæ´/ FÜæÃæ´.
M.O., D.D , Cheque CÖ Regd. BÓä AÓÓ®Jæ´.
FOêc FMäëKÔãí
ÃäÔæÖcÉÎæÔM® ÐٮٮmãßÀäà/ êÝÓäàëÖÙ®ëmØcäà cäRæí êÃJæ´äÜJãÓä 2 KM A´êÕ ±ÎÙäpÒãÓ Bmæ´ãà ëaÖå´®ëرÃí ÐٮٮëmãNäcæí ÙÒåÎí AÖäLí ÃäÔæcãá ±¶c®Ä×ãÕ »í¶®Øß ÖÕÃæÑã¶M® ëÝãÀ®êêÙÀäà ÔÒãë»îãÃäØãÕÓí ëÐãÞÀ® ´ãÂãí. ±ÎÖÞMcÙÒÓí FUãaäÖÙÖæí ÔãÖäêÕ 10 ÒÂäÒæÃà êêÖ´æëRÔí 6 ÒÂäÖêÔ. ½ãÓÞ 8AM. TO 3 PM. açÔÙ®ÄÕOÛäà cäRæí ÖÔæRÖÞ ëÏãâ ÒæëµcëÓã ÃÎãà ÒæëµcëÓã Òæß´çLä ÙÒÓí cälÓäëJoÃã®.
ÔÒã ë»îãÃäØãÕÓí
ë»îãÃäØήÀäÃß ëÀã. Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß

ÒÂJã¾® Îä.H, ÃäÔæÖcÉÎæÔí695009
ëÏãâ/Ïã´®Ù®: +91-471-2458888, 2459755
E-mail: attukalrk@asianetindia.com
»ãôí
ë×ãÑcÒãÓ cäOÛæê¾ ÑãÖä ´èÃîÒãÓæí Öî´®ÃÒãÓæí AÝäÓÂêÒR㱶ÚÒæëoã? cãêÛÓæê¾ cãÛæ´á ë×ãÑcÒãJæÖãß cãêÒUãí ÑãÖäêÓJæÝäK® AÝäëPÃåÔç. ÖäaîãÑîãÙí, êÃãÜäà, ë±ÎÒí, aãnÃî»åÖäÃí, ÙÉãcÙìÑã¶îí, Öäëa×Óã±Ã, ×±ÃæëaãØí Ãæ¾Oä HãëÔãÔæMÔæí AÝäÓãc㱶ÚäJæR cäÔÖbä Ùé´ãÔî ±Î×®cOá ÙÃîÙc®bÒãÓä ×ãÙ®±ÃåÓÔåÃäÓäà Òæß´çLä ±ÎÖ¹äJæRæ!
cäOá AÝäÓãc㱶ÚäJæR ´ãÔîOá ë¹ãaîÔçÎMäà FÜæÃä ëÎÔæí, c´®Ø±ÃÖæí, »ccÙ®ÄÕí, ÙÒÓí, ÃåÓÃä, CÖëÓã ±¶ÚcäÕëÓã AÝäÓãêÒ\äà FÜæÃæ´ (CÖ CêU\äà AÝäÓãÖæR ´ãÔîOá ÒÃä). a´®ØäÂÓãÓä 500 ÔçÎ Àä.Àä.. F¾æM® AÓÓ®Jæ´. Àä.Àä. ÕÑäKãÕæ¾ß ÏÕí AÓKæÃÔæRÃã®. HRäà ´ç¾æÃà ´æ¾æíÐ Aí¶OÛæê¾ ÑãÖäÏÕí AÝäÓãß HÔãÛäc® 500 ÔçÎ ÖåÃí HRäK® Àä.Àä.. F¾æM® AÓÓ®Jæ´. Öä×aÏÕMäc® 1000 ÔçÎ AÓÓ®Jæ´.
ëÀã: Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß FÜæÃæR ÙnçÞQ »ãôí!
ÎÔã×ÔÒæcäÓæê¾Óæí ÖÔãÚÒäÚäÔêÊÓæí Òë±É×éÔÒÚÞØäÓæê¾Óæí ÎãÖcÒãÓ ÏÕ±ÎÖ¹c ÙíÚäôÛäà cäRæí cäOÛæê¾ »ccÙÒÓêM ëÔµãí×Öæí, AÈãí×Öæí »ccÙÒÓÖæí ´ÂJäêÕ¾æM® ÎÔã×ÔÒæcäÓæê¾ ÒcæØîÐæpäJ® A±ÎãÎîÒãÓ G´ã±¶ÃëÓãê¾, ëÕã´±Î×ٮà ë»îãÃä×ãÙ®±ÃήÀäÃß ëÀã. Bmæ´ãà Ôãbã´èØ®Âß cäOÛæê¾ »ãôí ×ãÙ®±ÃåÓÒãÓ ÔåÃäÓäà ÃvãÞ ê¹væRæ.
cäOÛæê¾ ÙnçÞQ »åÖäôãÕí a×ãÎÚãÔ ´ãÕOá BÓä ÃäÔäK® FÉ® FëNãá ÙíÑÖäJæRæ FR® ´èÃîÒãÓä Òæß´çLä ±ÎÖ¹äJæRæ! ´ç¾ãêÃ, ÙçÈ®Òãaä Õ¶®cÎÔîÉí Õ¶®cÏÕí, ±¶ÚÙ®Îæ¾í, cȱÃÖèÈãaä´á, Îkãí¶ÏÕí, ÑãÖÏÕí, ÑãÖãÑä±ÎãÓí, ëÓã¶ÖäÖÔí, ëÓã¶ÏÕí, ¶æÛä´Ù®Îæ¾í, AØ®¾ÖÞ¶¨ÏÕí, cȱÃa×, AÎÚãÔ´ãÕOá, ØÀ®ÖÞ¶¨ÏÕí, B±×ÓÏÕí, ÑãÖãbäÎÃîí, ÙçØ®Òãaä ×cäÎÔîÉ AØ®¾ÖÞ¶¨ÏÕí, ëȱÃí, ëÚãÔ, ë±aJãÂí, cÖãí×´í, aéãa×ãí×´í, ±Ãäí×ã×´í, ¶æÂëaãØÏÕOá CÖÓ®Jæ ÎæÝêÒ cäOÛæê¾ »åÖäÃMäà ÙíÑÖäJãÖæR ´ãÔîOÛæí ±×päëJo´ãÔîOÛæí ±ÎÃäÖäbä´Ûæí, cäOÛæê¾ »åÖäÃMäà ÙíÑÖäJãÖæR ´ãÔîOÛæí ±×päëJo´ãÔîOÛæí ±ÎÃäÖäbä´Ûæí, cäOÛæê¾ Ñã¶îÔîcí, cäÝí, Ñã¶îÃåÓÃä´á CÖÓæí Òæß´çLä ±ÎÖ¹äJæRæ.
CÉîÓäÕæí Öäëa×Mæí ëÕã´êMÖäê¾ »cäKÖÞJæí ÒÕÓãÛí, Cí¶©åØ®, ÃÒäÜ® ÑãØ´Ûäà ÙnçÞ»ãÃ´í ´èÃîÒãÓä ¶ÂäJæRæ. »ãôí BÖ×îÒæTÖÖÞ ´æLäÓæê¾ ëÎÔ®, Ù®±ÃåëÓã ÎæÔæØëcã FR®, »ccÃåÓÃä, »cc ÙÒÓí, »cäKÙ®ÄÕí (»äU) FÜæÃä ´èÃîÒãÓä ëÒàÖäÕãÙí Àä.Àä. ÙÚäÃí Ô»äÙ®ëmÀ® BÓä AÓÓ®ëJoÃã®. ÙnçÞQ»ãôí ~ 1600 ÔçÎ ÃÎãÕäà ÕÑäJæRÃäc® 1700 ÔçÎ
ÙnçÞQ»ãÃ´í ´nîçLÝäà
cäOÛæê¾ ÑãÖä ÏÕOá Öä×aÒãÓä ±ÎÖ¹äJæR ÙnçÞQ»ãôí ÒÕÓãÛí, Cí¶®ÛåØ®, ÃÒäÜ®, FRå ÑãØ´Ûäà ´íÎîçLÝäà 350 ÔçÎÓ®J® D¾ß ÕÑäJæRæ! Öäëa×M® ÃÎãÕäà 450 ÔçÎÓ®J® D¾ß ÕÑäJæí. êÎãÔæMí 200 ÔçÎ, cîçÒëÝãÛ»ä 250 ÔçÎ. ´íÎîçLÞ »ãôí CÉîÓäà ëÏãâ cnÔäà AÝäÓäKãà D¾ß AÓÓ®JæRÃã®.
Öäëa×M® ÕÑäJæí. cîçÒëÝãÛ»ä ±Î´ãÔí cäOÛæê¾ ´æLäÓæê¾ ëÎÔ®, Ñã¶îcnÞ, cäÝí, Ñã¶îÔîcí, ÃåÓÃä´á, CÖ AÝäÓÂêÒRæo\äà »ccMåÓÃäÓæí 5 ëÎÔæ´á CßØîà ë¹ÞM® Cí¶®ÛåØäà FÜæÃä 300 ÔçÎÓæí Àä.Àä. AÓÓ®Jæ´.

© 2019 Attukal Radhakrishnan R. All rights reserved